Menu

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych jest firma SZKOLENIA Z SOCJAL MEDIÓW PAWEŁ SZWED Łódź Wyszyńskiego 74 , pawelszwed00@gmail.com NIP 7272861263 Nr Regon 522743004 .

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pozaszkolnych form edukacji oraz działalności wydawniczej ,szkoleniowej , reklamowej . Udostępnione dobrowolnie przez Pana/Panią dane będą przetwarzane w powyższym celu na podst. Art.6 ust.1 lit. a RODO w przedmiocie :
– podjęcia działań przed zawarciem przed zawarciem umowy na żądanie osoby której dane dotyczą , lub realizacji umowy w tym świadczenia usług drogą elektroniczną związanych z korzystaniem z serwisu internetowego na podst.art.6 ust.1 lit. b RODO
– wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze na podst. Art.6 ust.1 lit. c RODO
– dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów na podst. Art.6 ust.1 lit. f
– realizacji bieżącej korespondencji
– marketingu własnych produktów własnych produktów i usług
– przeprowadzaniu analiz statystycznych w zakresie popularności , sposobów korzystania oraz nadawanym kierunkom marketingowym biorąc pod uwagę użytkowników serwisu internetowego Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, 
w tym przepisów archiwalnych.. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
Z serwisu internetowego mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie z pełną zdolnością do czynności prawnych ..

Shopping Cart